عكس تاريخي
نهضت ملي ايران پس از يك دوره خمودگي تاريخيِ پس از واقعه مشروطيت، به سان نمادي از خود اتكايي ملت ايران در سپهر اين سرزمين ظاهر گشت و نتايج و بركاتي ماندگار بر جاي گذارد. اين نهضت نيز به مثابه تمامي رويدادهاي اجتماعي پس از خوش درخشيدن دولتي مستعجل داشت و فرجامي غم انگيز. اميد آنكه درس هايش هماره پيش رويمان باشد.
مروري برادوار گوناگون حيات مرحوم حجت الاسلام والمسلمين جاج سيد احمد خميني
روزهاي پاياني اسفند،فرصتي براي تجديد پيمان با خط وانديشه جاودان خميني كبير است.درچنين روزهايي يادگار ارجمند امام راحل مرحوم حجت الاسلام والمسلمين حاج سيد احمد خميني روي درنقاب خاك كشيد وايران اسلامي را به عزاي خويش نشانيد.آنچه پيش روي داريد جوانبي از حيات فردي واجتماعي آن عزيز را نمايان ساخته است.
كارت تبريك هاي دوران نهضت اسلامي كه پنهاني چاپ ومنتشر ميشدند
در ساليان نهضت اسلامي،مبارزان براي ايفاي رسالت خود ،راههاي مختلف ومتفاوتي بر ميگزيدند كه انتشار كارت هاي تبريك سال نوونيز ساير اعياد اسلامي،از نمونه هاي آن است.اين كارت ها درفضاي تاريك اختناق وبه صورت پنهاني منتشر ميشدند وبسياري به جرم دراختيار داشتن آن به زندان مي افتادند.درآستانه حلول سال نو ،مروري بر برخي نمونه هاي اين كارت ها خالي از لطف نيست.
مروري بر ادوار گوناگون حيات يك مبارز ديرين با استعمار انگليس
عالم مجاهد حضرت آيت الله حاج سيد ابوالقاسم حسيني كاشاني(اعلي الله مقامه الشريف)از عنفوان جواني تا پايان حيات پربركت خويش درحال مبارزه با دولت استعمار گر انگلستان به سربردودراين راه از سوي عوامل پيدا وپنهان استعمار پير در عراق وايران،ضربات فراواني را متحمل گرديد.درسالروز ارتحال آن بزرگمرد جهاد ،تصاويري از حيات مبارك اورا به شما تقديم ميداريم
مروري تصويري بر جيات سياسي يكي از خدمتگذاران ديرين خاندان پهلوي
در 21 اسفند 1329 وپس از اعدام انقلابي سپهبد حاجيعلي رزم آراء،حسن علا ء حكم نخست وزيري گرفت كه با واكنش اعتراض آميز سياسيون ازجمله جمعيت فدائيان اسلام مواجه شد.متعاقب اين واكنش ها وي در ارديبهشت 1330استعفاء داد.وي در سال هاي بعد دردوران هايي عهده دار نخست وزيري وسپس وزارت دربار بود.وي در سال 1343 درتهران درگذشت
دكتر سيمين دانشور در آئينه تصوير
بانو دكتر سيمين دانشور همسر زنده ياد جلال آل احمد،بانگارش رمان جاودان «سووشون»،درزمره داستان نويسان نامدار اين سرزمين درآمد .بي ترديد بخشي از مايه هاي انديشه و داستانهاي او،وام گرفته از انديشه وعمل همسرنامدارش بوده است ،چيزي كه روشنفكران ايران از اذعان بدان گريزان بوده اند.يادش گرامي باد.
سپهبد حاجيعلي رزم آرا به روايت تصوير
سپهبد حاجيعلي رزم آرادر دوران مبارزات منتهي به ملي شدن نفت،به مثابه مانعي دربرابر اين فرآيند ناگزير ظاهر گشت وسعي نمود كه با ارعاب مخالفان،راه را براين نهضت ببندد.سرانجام در 16 اسفند ماه 1329 ،دست ملت از آستين جوانمردي به نام استاد خليل طهماسبي به درآمد و وي را از ميان برداشت.
مروري بر زندگي ِنخست وزير دوران نهضت ملي
دكتر محمد مصدق در دوره اي حساس وتعيين كننده از تاريخ ايران ،در عرصه مبارزات نهضت ملي رخ نمود ودرمقطعي خطير نخست وزيري كشور را برعهده داشت.كاركرد وي تاهم اينك مورد تائيد ونفي موافقان ومخالفان است.اوهنوز درعرصه تاريخ نگاري،به مثابه سوژه اي حذاب قلمداد ميشود.
به بهانه كودتاي انگليسي سوم اسفند
بي ترديد دولت انگليس با پروردن وبه صحنه آوردن رضاخان،گونه جديدي ازاستعمار را دراين كليد زد.وي بيشترين زمان از عمر 20 ساله سلطنت خويش را درخدمت به مطامع انگلستان سپري ساخت وپس از قدري زاويه با دستورات اربابان،ازسلطنت خلع وبه جزيره موريس وژوهانسبورگ گسيل گشت.
درتكريم سالروز شهادت نماينده امام درسپاه پاسداران انقلاب اسلامي
شهيد مجاهد مرحوم آيت الله شيخ فضل الله محلاتي از مبارزان قديمي وپرتلاش روحانيت در 60 سال اخير به شمار ميرود.زندگي سياسي آن بزرگوار با همكاري بافدائيان اسلام در شهروحوزه مقدسه قم آغاز ميگردد تا پايان حيات پربركتش ادامه مي يابد.آنچه پيش روي داريد مروري تصويري برزندگي سياسي آن شهيد گرانمايه است.
درنكوداشت سالروز تاسيس سپاه پاسداران انقلاب اسلامي
پس ازپيروزي انقلاب اسلامي ،همگان براي حفظ وتداوم انقلاب ،درانديشه تاسيس نهادي مقتدر بودند .اين انتظار با تاسيس سپاه پاسداران انقلاب اسلامي به سر آمد واين نيروي مردمي وپر توان از آنگاه تا هم اينك ،درعرصه هاي گوناگون حراست از نظام نقشي يگانه وكم بديل ايفا نموده است.آنچه پيش روي داريد جلوه هايي از همگامي سپاه بارهبران انقلاب درادوار گوناگون تاريخ انقلاب است.
ناديده هايي از فراز وفرودهاي اولين تشكل فراگير در تاريخ انقلاب
«حزب جمهوري اسلامي»ازجمله تشكل هايي است كه به فاصله چند روز پس از پيروزي انقلاب اعلام موجوديت كرد وبا عنايت به حسن شهرت موسسان روحانيِ آن ،به شدت از سوي جامعه انقلابي ايران مورد استقبال قرار گرفت.اين حزب درتحوالات بعدي تاريخ انقلاب نقشي مهم وتاريخي ايفا نمود.درتصاوير پيش روي، بخشي از فعاليت هاي حزبي ِ موسسان روحانيِ اين تشكل به قاب تصوير آمده است.
دستگيري واعدام نعمت الله نصيري به روايت تصوير
نعمت الله نصيري از مهره هاي ديرين امنيتي ر‍ژيم شاه بود كه دربازگرداندن وي به قدرت درمرداد 32 نيز نقشي پررنگ ايفا نمود.وي درسال هاي بعد رياست ساواك را نيز برعهده گرفت كه درواپسين ماههاي حيات رژيم پهلوي وبراي فريب افكار عمومي به زندان گسيل شد.اودرروزهاي اوج گيري انقلاب به دست مردم دستگير وپس از مدتي كوتاه به جوخه اعدام سپرده شد.
جنگ مسلحانه مردم با بقاياي ارتش وساواك به روايت تصاوير
درواپسين روزهاي حيات رژيم پهلوي،مردم درمواجهه با بقاياي ارتش وساواك ناگزير از به كار بردن اسلحه شدند.گرچه جنگ مسلحانه درخيابان هاي پايتخت ،چند ساعتي بيش به طول نيانجاميد،اما در تسريع پيروزي انقلاب اسلامي تاثيري شگرف برجاي نهاد.آنچه پيش روي داريدد جلوه هايي ازاين نبرد باشكوه است
نماهايي از كميته مشترك ضد خرابكاري شاه
كميته مشترك ضد خرابكاري ساواك ،درواپسين ساليان حيات رژيم پهلوي،مملو از شخصيت ها ومبارزاني بود كه سياهكاري ر‍ژيم دست نشانده شاه را بر نمي تابيدند وبهاي مخالفت خويش را با تحمل محنت ها وشكنجه هاي قرون وسطايي ،مي پرداختند.تصاويري كه درپي مي آيد ،شرايط اين كميته راكه هم اينك به موزه عبرت ايران مبدل شده بازگو ميكند.
۱